Voor ons is elke klant uniek!   Gratis levering vanaf 49€ in België. FR

Verkoopvoorwaarden

1. Identiteit

De website www.pharmacie-herboristerie.be is eigendom van Pharmacie Herboristerie Marie-Curie - Chaussée de Châtelet 5 - 6042 Charleroi, België, ingeschreven bij het APB onder nummer: 524004.

Apotheker: Sanae HAOUZI.

In dit document omvat de naam "La Pharmacie Herboristerie Marie-Curie" ook de identiteit van de zittende apotheker.

Telefoonnummer: +32 71 31 46 99 (maandag tot vrijdag van 8u30 tot 19u en zaterdag van 9u tot 18u).

BTW-identificatienummer: BE 0795.503.928

 

2. Acceptatie van voorwaarden

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene verkoopsvoorwaarden en verklaart door het plaatsen van de bestelling deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van de algemene verkoopvoorwaarden.

 

3. Eigendom

Alle rechten, titels en belangen gevonden op www.pharmacie-herboristerie.be behoren toe aan Pharmacie Herboristerie Marie-Curie. De grafische en visuele elementen (inclusief logo's en foto's) evenals de teksten, codes en de structuur van de site zijn volledig eigendom van Pharmacie Herboristerie Marie-Curie en mogen in geen geval worden gekopieerd, verzonden, gereproduceerd, verspreid of getransformeerd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pharmacie Herboristerie Marie-Curie.

Elk frauduleus gebruik of manipulatie van de site, hetzij door het gebruik van gegevens van derden, hetzij door het gebruik van software of enig ander proces, bedoeld om gegevens te wijzigen, te verzamelen die te vinden zijn op www.pharmacie-herboristerie.be of bedoeld om het gebruik ervan te maken onmogelijk is, wordt automatisch een klacht ingediend bij de bevoegde autoriteiten.

 

4. Doel

De Apotheek Herboristerie Marie-Curie biedt op www.pharmacie-herboristerie.be de online verkoop van producten aan die in haar apotheek worden verkocht, met uitzondering van geneesmiddelen die enkel op recept verkrijgbaar zijn en producten die niet online te koop zijn. De hoeveelheden die voor elk medicijn beschikbaar zijn om te kopen, zijn wettelijk beperkt tot hoeveelheden die redelijk zijn voor individuele consumptie.

Ordertransacties zullen worden uitgevoerd via een interface die door Worldline ter beschikking wordt gesteld. Privégegevens op de site worden versleuteld, evenals financiële gegevens tijdens de betaling.

 

5. Bestelproces

5.1. De informatie die door de klant bij de bestelling wordt verstrekt, betrekt deze alleen bij eventuele fouten met betrekking tot de codering. De Apotheek Herboristerie Marie-Curie kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld in geval van een fout in de formulering of contactgegevens, enz. eventuele vertragingen, annulering van de bestelling, toeslagen.

Het detail van de bestelling dat op de per e-mail verzonden factuur staat, geldt als bewijs van de inhoud en de datum van de bestelling.

De verkoop wordt pas afgesloten als de e-mail met de orderbevestiging is verzonden (e-mailadres ingevoerd tijdens het identificatieproces). Het verzenden van de bevestigingsmail activeert het voorbereidingsproces van de bestelling.

De site is gereserveerd voor volwassenen die wettelijk in staat zijn om bestellingen te plaatsen. De Apotheek Herboristerie Marie-Curie kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van misbruik.

Pharmacie Herboristerie Marie-Curie behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een klant te weigeren of te annuleren, met name in geval van een geschil, problemen met de betaling van bestellingen of elk ander terugkerend probleem. Tenzij anders aangegeven zijn de producten op voorraad in de apotheek of binnen 24 uur leverbaar. Het kan echter voorkomen dat producten niet op voorraad zijn en dat de leverancier zijn voorraad overdag niet kan aanvullen. In het geval van een vertraging van de bevoorrading van meer dan 48 uur, zal een e-mail naar de klant worden gestuurd, die hem de mogelijkheid geeft om zijn bestelling voort te zetten, te annuleren of de ontbrekende producten uit zijn bestelling te verwijderen.

De klant is als enige verantwoordelijk voor de inhoud van zijn bestelling. Ondanks ons filtersysteem is het aan hem om ervoor te zorgen dat het product compatibel is met alle huidige medicijnen en dat het wettelijk is toegestaan voor consumptie in zijn land.

 

6. Toepasselijk recht

In geval van moeilijkheden of geschillen, behoudt de Pharmacie Herboristerie Marie-Curie zich het recht voor om een bemiddelings- of bemiddelingsprocedure te starten, vóór elke gerechtelijke procedure, om een minnelijke schikking te zoeken.

De Herboristerie Marie-Curie Apotheek is onderworpen aan het Belgisch recht. Indien deze bemiddelingen niet slagen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Charleroi bevoegd.

 

7. Leveringen

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling voor de transactie, worden de producten ter beschikking gesteld in de Apotheek Herboristerie Marie-Curie of verzonden naar het afleveradres dat tijdens het bestelproces is opgegeven, naar keuze van de gebruiker. Alle details met betrekking tot leveringen (naam van de vervoerder, prijzen en deadlines) zijn beschikbaar in het gedeelte "Leveringsmethoden" van de site.

In het geval van een bestelling van artikelen die leverbaar zijn op verschillende data gezien hun beschikbaarheid, is de levertijd van de bestelling gebaseerd op de langste tijd. Apotheek Herboristerie Marie-Curie behoudt zich echter het recht voor om de levering te splitsen, zonder dat dit de Klant het recht geeft om zijn bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Deelname aan verwerkings- en verzendkosten wordt slechts voor één zending in rekening gebracht. In dit geval wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht.

In het geval van afwezigheid van de Klant of een fout in de formulering van het leveringsadres waardoor levering onmogelijk is, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om een nieuwe levering met de vervoerder overeen te komen. De hierdoor ontstane extra kosten komen voor rekening van de Klant.

De Apotheek Herboristerie Marie-Curie kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor fouten gemaakt door de Klant in de formulering van het leveringsadres, en voor vertragingen in de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren die deze fouten zouden kunnen veroorzaken.

Als een pakket ondanks de verschillende passages van de vervoerder niet wordt ontvangen, wordt het teruggestuurd naar Pharmacie Herboristerie Marie-Curie en wordt de ontvanger per e-mail op de hoogte gebracht.

De risico's gaan over op de Klant zodra deze de goederen fysiek in bezit krijgt.

 

8. Retourneren en herroeping

In overeenstemming met de geldende wetgeving voor de verkoop op afstand (wet van 21 december 2013), heeft de klant het recht om zijn aankoop te annuleren, zonder boete en zonder opgave van reden. De klant beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na de dag van ontvangst van de producten om zijn wens tot herroeping kenbaar te maken. Voor geneesmiddelen heeft de patiënt echter het recht om zich terug te trekken alleen vóór verzending of afhaling van het geneesmiddel, behalve in het geval van geneesmiddelen of medische hulpmiddelen met gebreken, deze kunnen na verzending worden teruggenomen, in overeenstemming met het koninklijk besluit van 21 januari, 2009


Zodra hij zijn wensen kenbaar heeft gemaakt, heeft de klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te brengen of terug te brengen naar de apotheek (art. XIV.29 ev CDE). Als de klant het product op eigen gelegenheid retourneert, moet hij de verzendkosten voor zijn rekening nemen.

 

Evenzo is het herroepingsrecht niet van toepassing op goederen die snel kunnen bederven of verouderen of verzegelde goederen die om gezondheids- of hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd en waarvan de verzegeling door de consument is verbroken

U heeft het recht om uw bestelling te annuleren. Uw afstandsverklaring moet ons bereiken via de contactpagina of via een ander bestaand middel (telefoon, e-mail, enz.)

U kunt ons ook het HIER beschikbare herroepingsformulier toesturen.

 

9. Garanties en verantwoordelijkheden

9.1 De Apotheek Herboristerie Marie-Curie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig probleem, gevolg of schade van welke aard dan ook, gerelateerd aan oneigenlijk gebruik van het product.

 

9.2 De Pharmacie Herboristerie Marie-Curie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige wijziging met betrekking tot de samenstelling van het product door de fabrikant.

 

9.3 Foto's, afbeeldingen en gebruiksaanwijzingen en informatie over de producten zijn slechts ter aanduiding beschikbaar. Apotheek Herboristerie Marie-Curie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de verpakking of een ander product bij levering.

Alleen de coupure die op het orderoverzicht is vermeld, heeft juridische waarde. De consument verbindt zich ertoe de gebruiksaanwijzing en mededelingen die door de fabrikant bij het product of op de doos worden geleverd, aandachtig te lezen en te respecteren.

De aansprakelijkheid van Pharmacie Herboristerie Marie-Curie is uitsluitend beperkt tot de waarde van het product gekoppeld aan de datum van aankoop.

 

9.4 Garantie

Voor producten aangekocht bij de Apotheek Herboristerie Marie-Curie, is de Apotheek Herboristerie Marie-Curie aansprakelijk voor gebreken in de overeenstemming van de goederen met het contract onder de voorwaarden van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen"

In geval van een defect dat gedekt wordt door de conformiteitsgarantie, dient de klant zo spoedig mogelijk en zo spoedig mogelijk na ontdekking contact op te nemen met Pharmacie Herboristerie Marie-Curie.
Er wordt aan herinnerd dat de consument in het kader van de wettelijke conformiteitsgarantie: over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen beschikt om te handelen.
De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van de commerciële garantie die uw eigendom kan dekken.

 

10. Prijs- en betalingsbeleid

De kortingen die op de producten worden toegekend, worden rechtstreeks vermeld op de productfiche. Ze kunnen niet worden gecombineerd met acties die bedoeld zijn voor fysieke bedrijven.

Tenzij anders vermeld zijn de getoonde prijzen exclusief transportkosten.

De Pharmacie Herboristerie Marie-Curie behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen.

De prijs wordt weergegeven inclusief alle belastingen.

De adviesprijs is de prijs die in de apotheek wordt berekend en die u meestal in apotheken aantreft.

De transactiebeveiliging wordt verzorgd door Worldline. Om bankfraude te bestrijden, streeft Worldline ernaar om betalingen te verifiëren en te beveiligen. Als Worldine weigert een betaling te valideren, wordt de bestelling geannuleerd.

 

11. Intellectuele eigendom

De teksten, lay-outs, illustraties, foto's, productfiches en andere elementen die op deze site voorkomen, zijn beschermd door het auteursrecht en in het algemeen door de principes van het intellectuele eigendomsrecht. De inhoud van de site www.pharmacie-herboristerie.be mag niet worden gekopieerd. Het mag niet worden gewijzigd, op een andere site worden geplaatst of in welke vorm dan ook worden gepubliceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pharmacie Herboristerie Marie-Curie. De site kan ook teksten, illustraties en andere elementen bevatten die door het auteursrecht van derden worden beschermd. De Apotheek Herboristerie Marie-Curie geeft geen toestemming om hun intellectueel eigendom, noch dat van derden te gebruiken.

 

12. Persoonsgegevens

12.1. Het verzamelen van persoonlijke informatie voor verkoop op afstand is verplicht, aangezien deze informatie essentieel is voor de verwerking van bestellingen. Het gebrek aan informatie leidt tot de niet-validatie van de bestelling.

12.2. De Pharmacie Herboristerie Marie-Curie respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, herzien door de wet van 11 december 1998, die rekening houdt met de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995.

Deze wet bepaalt dat het bedrijf dat persoonsgegevens verzamelt de toestemming van de betrokkene moet hebben, dat de gegevens juist moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor een specifiek, duidelijk en wettelijk doel. Iedereen moet toegang hebben tot deze persoonsgegevens en het recht hebben om deze te kunnen wijzigen. In overeenstemming met de wet is de verwerking van persoonlijke informatie met betrekking tot klanten aangemeld bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De klant heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van de hem betreffende gegevens.

12.3. De Marie-Curie Herboristerie Apotheek verbindt zich ertoe de contactgegevens of medische gegevens van haar klanten nooit aan derden mee te delen.

12.4. De klant heeft de mogelijkheid om zijn gegevens op elk moment te raadplegen en ook te wijzigen via de Mijn Account-pagina.

 

13. AVG

De patiënt geeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679. De patiënt kan zijn gegevens wijzigen of verwijderen. De informatiestroom van de site is beveiligd door middel van encryptie (https).